Hauptmenü
  • Autor
    • Perktold, Lukas
  • TitelStudy and implementation of an integrated CMOS high resolution time-to-digital converter for high energy physics applications
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungVIII, XIV, 155 S.
  • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst., Kt.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar