Hauptmenü
  • Autor
    • Rückert, Elmar A.
  • TitelSimultaneous localisation and mapping for mobile robots with recent sensor technologies
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2009
  • BeschreibungXIII, 111 S.
  • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst., Kt.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar