Hauptmenü
  • Autor
    • Storer, Markus
  • TitelShape and appearance based analysis of facial images for assessing ICAO compliance
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2010
  • BeschreibungXXIV, 139 S.
  • BeschreibungIll., graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar