Hauptmenü
  • Autor
    • Dissauer, Christopher S.
  • TitelReal-time 3D rendering for the atronic EGD framework: a hybrid approach
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2009
  • BeschreibungXI, 83 Bl.
  • BeschreibungIll., graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar