Hauptmenü
  • Autor
    • Tong, Jianhua
  • TitelBiomechanics of abdominal aortic aneurysms
  • Zusatz z. Titelan experimental approach towards a better understanding of pathological progression
  • Datei
  • Erscheinungsjahr2013
  • BeschreibungXI, 132 S.
  • BeschreibungIll., zahlr. graph. Darst.
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar