Hauptmenü
  • Autor
    • Srisrisawang, Nitikorn
  • TitelAttenuating effects from intra-session non-stationarities in a multiclass oscillatory brain-computer interface
  • Datei
  • Beschreibungv, 80 Blätter
  • BeschreibungIllustrationen, Diagramme
  • ZugriffsrechteAuch außerhalb des TU-Netzes nutzbar